گارانتی و فاکتور رسمی نمایندگی

تمامی تشک های خوشخواب که از ما خریداری می نمایید دارای گارانتی هولوگرام دار اصلی شرکت خوشخواب میباشد.

فاکتور خوشخواب ضمیمه برگه گارانتی شما و گویای اصل بودن تشک شما می باشد.